(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Urząd Gminy
Kontakt
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 122/2021 - Radny Radosław Bułka
» Interpelacja nr 121/2021 - Radny Szymon Mastalerz
» Interpelacje nr 119-120/2021 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacje nr 117-118/2021 - Radny Krzysztof Jurek
» Sesja XXII Rady Gminy Bliżyn 1 marca 2021 r. - imienny wykaz głosowań
 • Ogłoszenia
 • O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium, w dniach od 03 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, 28-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, pokój 9, w godzinach od 8ºº do 14ºº. Zmiana studium dotyczy lokalizacji udokumentowanego złoża piasków czwartorzędowych w miejscowości Wołów, na terenie gminy Bliżyn.

  Ponadto projekt wraz z prognozą zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Bliżyn: www.ugblizyn.bip.doc.pl Zakładka: Ogłoszenia oraz Zakładka Środowisko: Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku.

  Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie zmiany studium, rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie o godzinie 10ºº.

  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych dokumentach, może wnosić uwagi do projektu zmiany studium oraz prognozy.

  Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2015 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić do Wójta Gminy Bliżyn w formie:
  - pisemnej na adres Urzędu Gminy Bliżyn: 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a;
  - ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Gminy Bliżyn;
  - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: [email protected]

  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej określone w art. 18 ust 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  *
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie Zmiany Nr 2 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bliżyn” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium oraz o opracowaniu ekofizjograficznym do niniejszej zmiany studium.


  Wójt Gminy Bliżyn


  Data wprowadzenia: 2015-07-17 0954
  Data upublicznienia: 2015-07-17
  Art. czytany: 2350 razy

  » BLIZYN_KIERUNKI _ZMIANA STUDIUM - 2015 - 2 PAS - rozmiar: 54790718 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » BLIZYN_UWARUNKOW. PRZYRODNICZO - KULTUROWE - 2 PAS - rozmiar: 53028642 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Bliżyn zasięg szkół-kopia.dwg-Model - rozmiar: 666981 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » BLIŻYN - UWARUNKOWANIA ROZWOJU- 3 PAS - rozmiar: 347474 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » podział funkcjonalny gminy blizyn - rozmiar: 1057055 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » Prognoza zmian studium kopalnia Wołów - rozmiar: 738646 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » tabele poziome - rozmiar: 244960 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » tab. 24 - Zestawienie usług -A4- - rozmiar: 181163 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » tab nr 6 rolnictwo- powierzchnie struktura użytków rolnych - rozmiar: 174331 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » tekst zm.nr 2 studium złoże piasku WOŁÓW do wyłożenia do pub - rozmiar: 1837086 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » UWARUNKOWANIA ROZWOJU- 1 PAS l - rozmiar: 401885 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » UWARUNKOWANIA ROZWOJU - 2 PAS - rozmiar: 486362 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » UWARUNKOW. PRZYRODNICZO-KULTUROWE - 1 PAS - rozmiar: 39758426 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » UWARUNKOW. PRZYRODNICZO-KULTUROWE - 3 PAS - rozmiar: 48807166 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » ZMIANA STUDIUM - 2015 Rok - PROGNOZA 2015 B - rozmiar: 14592731 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  » ZMIANA STUDIUM - KIERUNKI - 1 PAS - rozmiar: 39958876 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » ZMIANA STUDIUM - KIERUNKI - 3 PAS - rozmiar: 50067068 bajtów
  Typ pliku: image/jpeg
  » zm nr 2 studium tytuł - rozmiar: 245959 bajtów
  Typ pliku: application/force-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn