A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Interpelacja Nr 34/2019 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja Nr 33/2019 - Radny Szymon Mastalerz
Ilość wiadomości z działu 'Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)': 1
1 Anna Rokita-Cel (stanowisko ds. kancelaryjno-sekretarskich (SK))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
2 Maria Pisarek (stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (OR))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
3 Iwona Solarz (stanowisko ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu (OZ))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
4 Anna Kowalik (stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (RG))
Tel:   25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
Zadania Referatu Organizacyjno-Społecznego

Do zadań Referatu Organizacyjno – Społecznego należy:
1. W zakresie organizacji i funkcjonowania urzędu i kadr:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy urzędu,
2) zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem referatów i poszczególnych stanowisk,
3) zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa,
4) racjonalne gospodarowanie etatami i funduszem płac urzędu,
5) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) obsługa jednostek pomocniczych gminy (sołectw),
8) prowadzenie nadzoru, koordynowania i kontroli skarg i wniosków oraz rejestru skarg i wniosków
9) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji w urzędzie,
10) prowadzenie i zlecanie szkoleń pracowników urzędu,
11) prowadzenie spraw z zakresu bhp i p.poż oraz prowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń bhp pracowników urzędu,
12) zapewnienie elektronicznego dostępu do aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych,
13) zabezpieczenie materiałowo – technicznych warunków pracy w urzędzie i prowadzenie księgi inwentarzowej,
14) prowadzenie kancelarii, administrowanie budynkiem urzędu i punktu podawczego oraz archiwum zakładowego,
15) zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach urzędu, dbanie o właściwy wygląd budynku i jego otoczenia,
16) przygotowywanie i organizowanie świąt i rocznic państwowych – dekoracja urzędu,
17) zakup literatury, prenumerata czasopism,
18) organizowanie kontroli wewnętrznej i zarządczej urzędu,
19) prowadzenie rejestru wydawanych przez Wójta upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
20) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i uchwał Rady Gminy,
21) prowadzenia kancelarii urzędu, ePUAP i punktu podawczego w tym przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wpływającej do urzędu, przekazywanie jej właściwej komórce organizacyjnej według dyspozycji Wójta lub Sekretarza oraz korespondencji wychodzącej,
22) sprawowanie pieczy nad tablicami informacyjnymi urzędu, w tym zamieszczanie publikacji, ogłoszeń i informacji,
23) gospodarowanie funduszem socjalnym, współpraca z komisją socjalną,
24) prowadzenie rejestrów pieczęci, wydawnictw i ewidencji bibliotecznej,
25) obsługa administracyjno – biurowa Rady Gminy, Przewodniczącego, Komisji i klubów radnych,
26) współpraca z urzędem pracy w sprawie organizacji staży, prac interwencyjnych i robót publicznych,
27) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym.

2. W zakresie oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej:
1) opracowanie projektów planów sieci szkół i przedszkoli,
2) zatwierdzanie projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli,
3) prowadzenie konkurów na stanowiska dyrektorów,
4) prowadzenie ewidencji szkół publicznych i niepublicznych,
5) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na rzecz szkół i przedszkoli niepublicznych,
6) kontrolowanie stanu technicznego obiektów oświatowych,
7) przygotowanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta w zakresie ustawy o systemie oświaty,
8) nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego i kontrola obowiązku nauki młodzieży od 16 – 18 lat,
9) koordynacja, nadzór i kontrola w zakresie sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej,
10) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
11) prowadzenie i organizowanie spraw z zakresu sportu,
12) prowadzenie otwartych konkurów ofert na zlecenie zadań publicznych w zakresie kultury, sportu, zdrowia, opieki społecznej i uzależnień od alkoholu i narkomanii,
13) przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń z zakresu kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej,
14) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi gminy


Data wprowadzenia: 2013-07-24 1301
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2725 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Zadania Referatu Organizacyjno-Społecznego
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn