A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Interpelacja Nr 34/2019 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja Nr 33/2019 - Radny Szymon Mastalerz
Ilość wiadomości z działu 'Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)': 2
1 Monika Ołownia (Zastępca Skarbnika)
Tel:   » Więcej informacji
2 Joanna Pela (stanowisko ds. finansów i księgowości budżetowej (FN))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
3 Bożena Chyb (stanowisko ds. finansów i księgowości budżetowej (FN))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
4 Iwona Domagała (stanowisko ds. finansów i księgowości budżetowej (FN))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
5 Paweł Bernatek (stanowisko ds. wymiaru podatków (WP))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
6 Halina Ślęzak (stanowisko ds. wymiaru podatków (WP))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
7 Grażyna Tusznio (stanowisko ds. księgowości podatkowej (KP))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
8 Beata Wodzińska (stanowisko ds. księgowości podatkowej (KP))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
9 Katarzyna Lorek (stanowisko ds. księgowości podatkowej (KP))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
10 Agnieszka Prościńska (stanowisko ds. obsługi kasy i działalności gospodarczej (KD))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
Godziny otwarcia kasy urzędu

Godziny otwarcia kasy urzędu:

Poniedziałek 8.30-14.30
Wtorek 8.00-12.00
Środa 8.00-14.00
Czwartek 8.00-12.00
Piątek 8.00-12.00


Data wprowadzenia: 2014-02-12 1312
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3327 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Zadania Referatu Finansowo-Budżetowego

Do zadań Referatu Finansowo – Budżetowego należy prowadzenie spraw związanych min. z gospodarką budżetową, zapewnieniem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wymiarem zobowiązań podatkowych i opłat, egzekucją.
1. Zadania ogólne:
1) przygotowanie projektu budżetu gminy i jego realizacja,
2) analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami finansowymi,
3) zapewnienie bilansowania finansowanych potrzeb gminy dochodami własnymi i zasilającymi,
4) sprawowanie nadzoru i wykonywanie kontroli gospodarki finansowej urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
5) analiza skuteczności prowadzonych windykacji,
6) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową i Urzędami Skarbowymi,
7) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej,
8) informowanie stanowisk urzędu i innych jednostek powiązanych z budżetem gminy o zmianach w przepisach prawnych z zakresu finansów publicznych,
9) prowadzenie szkoleń i instruktażu w zakresie zasad rachunkowości i spraw finansowo – księgowych,
10) kasowa obsługa urzędu,
11) ewidencja działalności gospodarczej – prowadzenie rejestru ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie będące obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych,

12) wykonywanie zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym między innymi:
a) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) kontrola warunków sprzedaży określonych w zezwoleniach i opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
c) współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. W zakresie zadań związanych z księgowością budżetową:
1) prowadzenie obsługi księgowej urzędu w tym naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
2) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości,
3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dodatków i wydatków budżetowych zadań zleconych oraz funduszy celowych,
4) czuwanie nad zgodnością opracowanych planów finansowych z uchwalonym budżetem gminy, współpraca z merytorycznymi referatami i stanowiskami,
5) opracowywanie sprawozdań z wykonanie planów finansowych,
6) windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz windykacja innych opłat należnych budżetowi,
7) opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji związanych z realizacją budżetu dla potrzeb Rady, Wójta, komisji Rady, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem jednostek powiązanych z budżetem gminy, w tym dokonywanie zmian w zakresie wzajemnych rozliczeń,
8) prowadzenie centralnego rejestru umów,
9) prowadzenie rejestru faktur i spraw związanych z VAT,
10) prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych, współpracę z innymi komórkami organizacyjnymi prowadzącymi księgi inwentarzowe,
11) rozliczanie inwentaryzacji mienia gminy pozostającego w ewidencji finansowo-księgowej urzędu, aktualizacja wyceny i umorzeń środków trwałych.
3. W zakresie zadań związanych z wymiarem podatków i księgowością podatkową:
1) wymiar podatków oraz opłat określonych w odrębnych przepisach, prowadzenie kontroli w tym zakresie,
2) załatwianie spraw związanych z umarzaniem należności, odraczaniem terminów spłat i ustalaniem wysokości rat,
3) wydawanie zaświadczeń w sprawach finansowych,
4) prowadzenie księgowości podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych, od osób fizycznych, od osób prawnych i innych podmiotów gospodarczych, w tym rozliczanie sołtysów i inkasentów z należności podatkowych,
5) windykacja należności podatków i opłat lokalnych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz zabezpieczeń na majątku dłużnika,
6) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania,
7) prowadzenie centralnego rejestru umów,
8) prowadzenie rejestru faktur i spraw związanych z VAT.


Data wprowadzenia: 2013-07-24 1303
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3158 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Godziny otwarcia kasy urzędu
» Zadania Referatu Finansowo-Budżetowego
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn