A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Interpelacja Nr 34/2019 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja Nr 33/2019 - Radny Szymon Mastalerz
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego (USC)': 2
1 Luiza Jurczyk-Kutryb (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
2 Zofia Adamczyk (stanowisko ds. ewidencji ludności (EL))
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
Godziny przyjęć interesantów USC (dowody osobiste, ewidencja ludności)

Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek 745 - 1700
- wtorek - piątek 745 - 1400

Prosimy przybyć najpóźniej 15 minut przed godz. zamknięcia przyjęć interesantów.
Osoby chcące dokonać czynności podlegające opłacie skarbowej proszone są o wcześniejsze dokonanie wpłaty opłaty skarbowej.


Data wprowadzenia: 2014-02-12 1303
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6300 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

1.Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) wykonywanie spraw z zakresu obowiązków Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
2) przyjmowanie oświadczeń o:
a) wstąpieniu w związek małżeński,
b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
c) stwierdzeniu legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
d) wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa
e) wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
f) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
g) uznaniu dziecka w wypadkach grożącego niebezpieczeństwa,
h) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
3) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństwa i zgonów oraz wydawanie z nich odpisów,
4) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
5) sporządzanie aktów małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego,
6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
7) przyjmowanie oświadczeń w sprawach uznania dziecka jak również nadaniu dziecku pochodzącemu spoza małżeństwa nazwiska męża matki,
8) należyte prowadzenie ksiąg, rejestrów i aktów zbiorczych, właściwe ich przechowywanie, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, niszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób trzecich,
9) dokonywanie przypisków i wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego napływających z innych USC, jak również z sądu,
10)prowadzenie archiwum USC i przekazywanie ponad 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do archiwum państwowego,
11)występowanie z wnioskami do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz przygotowanie uroczystości związanych z ich wręczeniem,
12) ustanowienie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
13) współpraca z sądami opiekuńczymi – wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego
14) wydawanie decyzji w sprawach:
a) zawarcia związku małżeńskiego przed upływem terminu,
b) wpisania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
c) uzupełniania treści aktu sporządzonego za granicą,
d) odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
e) sprostowania błędu pisarskiego,
f) zmiany imienia i nazwiska,
15) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu.
16) prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej do USC.

2. Z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i powszechnego obowiązku obrony i zgromadzeń:
1) prowadzenie ewidencji ludności ( w systemie kartotecznym i elektronicznym),
2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania,
3) współpraca w nadawaniu, zmianie i likwidacji nr PESEL,
4) przekazywanie zawiadomień o zgonach do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam,
5) wydawanie zaświadczeń i poświadczeń zameldowania,
6) udostępnianie danych osobowych organom państwowym, sądowym, instytucją i osobom fizycznym,
7) przygotowanie dyrektorom szkół wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
8) sporządzanie spisów i zestawień ludności do celów wyborów, potrzeb organów zdrowia, komend wojskowych, szkół i innych organów,
9) współpraca bieżąca ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, WKU, Policją, Krajowym Biurem Wyborczym,
10) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
11) prowadzenie rejestru wydanych, utraconych i unieważnionych dowodów osobistych,
12) prowadzenie archiwum kopert osobowych,
13) sporządzanie wykazów osób podlegających rejestracji i stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
14) prowadzenie ewidencji osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji,
15) przyjmowanie zgłoszeń o mającym się odbyć zgromadzeniu i załatwianie innych spraw dotyczących zgromadzeń,
16) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórki publicznej na terenie gminy,
17) współpraca z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania w zakresie utrzymanie bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego.


Data wprowadzenia: 2013-07-25 1023
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6159 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Godziny przyjęć interesantów USC (dowody osobiste, ewidencja ludności)
» Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn