A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Skarbnik Gminy
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o sporządzeniu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
» Ogłoszenie z dnia 22.05.2019 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1758/4 położonej w Ubyszowie
» Interpelacja Nr 34/2019 - Radny Sławomir Młodawski
» Interpelacja Nr 33/2019 - Radny Szymon Mastalerz
Ilość wiadomości z działu 'Skarbnik Gminy': 2
1 Beata Ozan (Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego)
Tel:  25-41-172; 25-41-104; 25-41-243 » Więcej informacji
Zakres działania Skarbnika Gminy

Do zakresu działania Skarbnika Gminy należą sprawy:
1) koordynacji i nadzoru działalności Referatu Finansowo-Budżetowego.
2) wykonywania i organizowania prowadzenia rachunkowości w urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie, a w szczególności:
a) ustalenie polityki rachunkowości,
b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
c) okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
d) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
e) sporządzanie sprawozdań finansowych,
f) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
3) dokonywania pełnej analizy finansów gminnych, sprawdzanie płynności ich przepływów oraz przedkładanie Wójtowi propozycji finansowania zadań.
4) nadzór nad realizacją dochodów i wydatków budżetu gminy.
5) zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości umów majątkowych zawieranych w imieniu gminy.
6) zapewnienia przestrzegania wewnętrznej dyscypliny budżetowej i obiegu dokumentacji finansowej.
7) dokonywania kontrasygnaty dokumentów stanowiących podstawę do wydatkowania środków budżetowych oraz podejmowania innych oświadczeń majątkowych.
8) prowadzenia analiz wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych.
9) inicjowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej oraz kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych.
10) przekazywanie kierownikom referatów oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych wytycznych oraz danych niezbędnych do opracowania projektu planu budżetu.
11) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, inwentaryzacji.
12) sprawowania nadzoru merytorycznego nad projektami uchwał finansowych kierowanych pod obrady Rady.
13) przygotowywanie projektu budżetu gminy i sprawozdanie z jego wykonania.
14) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej.
15) wykonywania zadań i obowiązków głównego księgowego w szczególności: prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
16) współpraca z Radą i jej komisjami.
17) nadzór nad sprawozdawczością dotyczącą finansów gminnych.
18) wykonywania innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.,


Data wprowadzenia: 2013-07-25 1006
Data upublicznienia:
Art. czytany: 2499 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Uchwała powołująca Skarbnika Gminy

W załączeniu uchwała Nr 25/90 Rady Gminy Bliżyn z dnia 24 października 1990 roku w prawie powołania Skarbnika Gminy.

Data wprowadzenia: 2010-06-14 1547
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3617 razy

» Uchwała - rozmiar: 106810 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości:

» Zakres działania Skarbnika Gminy
» Uchwała powołująca Skarbnika Gminy
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn