A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bliżyn
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
» Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2021
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
» Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 -2035
 • Przetargi
 • Przetargi - Rok 2005
 • Zadanie nr 3/2005

  budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów wzdłuż drogi powiatowej nr 15652 (przy ZFiL'Polifarb' Bliżyn)-etap II

  GMINA BLIŻYN
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79 a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-04, 254-11-72, fax (0-41) 254-12-36

  ogłasza przetarg nieograniczony na:
  zadanie Nr 3/2005 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów wzdłuż drogi powiatowej nr 15652 (przy Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb”
  Bliżyn) - etap II

  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79 a - pokój Nr 6.
  Zadanie Nr 3/2005 budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bliżyn i Wojtyniów wzdłuż drogi powiatowej nr 15652 (przy Zakładach Farb i Lakierów „Polifarb” Bliżyn) -
  etap II polega na: demontażu starej linii oświetleniowej, montażu słupów, montażu przewodów izolowanych linii napowietrznej, wysięgników i opraw oświetleniowych i inne (CPV 28825100–2, 28421130-9). Ilość robót została określona w przedmiarze robót zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin realizacji zamówienia: 40 dni od daty podpisania umowy.
  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie przez wykonawcę co najmniej trzech robót o zakresie i charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający nie wymaga składania wadium.
  Kryteria wyboru i ich znaczenie - cena 100 %.
  Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2005 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 1 (sekretariat).
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2005 roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój Nr 15a
  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.
  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Ptaszek w godz. od 8.00 do 15.00.


  Data wprowadzenia: 2005-04-19 1417
  Data upublicznienia: 2005-04-19
  Art. czytany: 8582 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn