A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 26.04.2007 r. DO 20.06.2007 r.

  Pani Przewodnicząca !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !

  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 26 kwietnia 2007 r. do 20 czerwca 2007 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :

  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W okresie od 25 kwietnia 2007 roku w zakresie spraw finansowych wydane zostały dwa zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok :
  1) Zwiększony został budżet gminy o przyznane dotacje celowe na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 146.584zł ,
  - sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń- sierpień 2007r. w wysokości 15.050zł,
  - wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007 w wysokości 4.500zł,
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 16.643zł,
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z terenu gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 3.566zł.

  2) W zakresie wydatków budżetowych zwiększony został plan o kwoty przyznanych dotacji oraz dokonano następujących zmian między rozdziałami i paragrafami:
  - W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonano przeniesienia środków w wysokości 1.573zł w celu wypłaty odszkodowania za przeprowadzenie wodociągu przez działkę w miejscowości Sobótka oraz tytułem kosztów sądowych.
  - W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 6.000zł zabezpieczone zostały środki na zakup materiałów eksploatacyjnych tj. zakup toneru i tuszy do drukarek,
  - W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ze środków na zakupy materiałów zwiększony został o kwotę 192zł plan środków na ubezpieczenia strażaków, z oszczędności w wynagrodzeniach bezosobowych kwotę 500zł przeznaczono na uzupełnienie planu na ubezpieczenia samochodów strażackich, z rezerwy budżetowej kwotę 950 zł przeznaczono na pokrycie kosztów udziału orkiestry dętej w uroczystościach pogrzebowych oraz kwotę 800zł na udział w seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  - W dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mroczkowie niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdziale – szkoły podstawowe w wysokości 850zł przeznaczono na zakup zestawu do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych oraz w oddziale przedszkolnym w wysokości 480zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Dokonano podziału dotacji na prowadzenie nauki języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej według wyliczeń przedstawionych przez poszczególne placówki szkolne,
  - W dziale 852 – Pomoc społeczna środków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w przyjętym budżecie w celu zabezpieczenia planu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających ze zwiększenia podstawy odpisu na pracownika, dotację w wysokości 21.143zł wprowadzono w planach finansowych zgodnie z celem wskazanym w decyzjach zwiększających budżet gminy,
  - W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększona została dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 700zł z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów muzycznych dla laureata konkursu szkoły muzycznej z terenu naszej gminy.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. Otrzymano pozytywne opinie Kuratora Oświaty w Kielcach w sprawie przedłużenia kadencji na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od 01.09.2007 do 31.08.2012 dyrektorom szkół podstawowych w Mroczkowie, Odrowążku i Sorbinie.

  2. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty zatwierdzone zostały arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2007/2008.

  3. Przyznano stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bliżyn na okres 6 m-cy tj. od stycznia do czerwca 2007r. w wysokości 55 zł miesięcznie w formie pokrycia kosztów zakupu podręczników szkolnych, pomocy naukowych i wyposażenia szkolnego oraz kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  1. W dniu 27.04.2007 r. odbył się przetarg na budowę drogi gminnej Bugaj – Brzeście w miejscowości Bugaj. Zakres rzeczowy – 300 mb. W dniu 10.05.2007 r. została zawarta umowa z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. z „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska. Roboty zostały zakończone i odebrane. Wartość robót – 85.940,46 zł.

  2. W dniu 07.05.2007 r. odbył się przetarg nieograniczony na odbudowę drogi gminnej nr 3 Zagórze – Ubyszów w Zagórzu o dł. 108,8 m. Najniższą ofertę złożyła również firma „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska za kwotę 30.938,10 zł. W dniu 24.05.2007 r. została zawarta umowa. Roboty zostały zakończone i odebrane.

  3. W dniu 24.05.207 r. odbył się przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej Mroczków Kapturów w miejscowości Mroczków. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” sp. z o. o. z Końskich. W dniu 04.06.2007 r. została zawarta umowa na wykonanie 500 mb nawierzchni. W dniu 12.06.2007 r. została zawarta umowa na wykonanie remontu kolejnych 140 mb nawierzchni drogi. W chwili obecnej roboty zostały już wykonane.

  4. W dniu 05.06.2007 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROMO” sp. z o. o. z Końskich na budowę drogi wewnętrznej Płaczków do leśniczówki o dł. 42 mb. Wykonanie robót nastąpi w okresie lata .

  5. Realizowane są remonty cząstkowe dróg gminnych. W pierwszej kolejności wykonywane były remonty dotyczące ubytków w nawierzchni. Remonty spękań nawierzchni emulsją i grysami wykonywane będą w czerwcu i lipcu.

  6. Gmina Bliżyn otrzymała od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego informację o przyznaniu dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi stanowiące dojazd do gruntów rolnych w miejscowościach Wojtyniów, Bliżyn i Kopcie. W dniu 11.06.2007 r. została zawarta pomiędzy Województwem i Gminą stosowna umowa dotacji. Niezwłocznie po wprowadzeniu dotacji do budżetu gminy zostaną zawarte umowy na realizację robót.

  7. Wykonane zostały mapy do celów projektowych na budowę drogi w Wołowie oraz chodnika w Sorbinie.

  8. Kontynuowana jest budowa chodnika przy drodze krajowej nr 42 na odcinku Gilów – Bliżyn,

  9. Starosta Skarżyski prowadzi postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego budowy Zalewu Bliżyńskiego.

  10. Zakończono i odebrano zadania z zakresu modernizacji i dowieszenia oświetlenia ulicznego w: Nowym Odrowążku, Wojtyniowie ul. Poprzeczna i Nowkach – I etap.

  11. Zlecono i wykonano oświetlenia: drogi gminnej w Gilowie (52-53), Bliżyn ul. Kościuszki 32, Bliżyn ul. Wąska.

  12. Wykonano mapy do celów projektowych na budowę lub modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna, Sorbin, (kierunek Odrowążek), osiedla mieszkaniowego w Sołtykowie,

  13. W trakcie opracowania są mapy do celów projektowych na budowę wodociągów w miejscowościach: Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki, Bliżyn, ul. Rudowskiego,

  14. Opracowane są już mapy na budowę wodociągu Nowy Odrowążek,

  15. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Nowy Odrowążek,

  16. Realizowany jest projekt budowlany na budowę wodociągu w Rędocinie, trwa wydawanie decyzji administracyjnych,

  17. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki,

  18. Odebrano Analizę możliwości zaopatrzenia w wodę miejscowości Zbrojów przysiółek „Łozik”.

  19. Uzyskano pozwolenie na przebudowę budynku Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Bliżynie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów sanitarnych.

  20. Uzyskano pozwolenie na budowę parkingu w Bliżynie na działce nabytej od Nadleśnictwa Suchedniów.

  21. Dokonano zgłoszenia zamiaru remontu ogrodzenia tejże działki.

  22.Został opracowany projekt zagospodarowania centrum wsi Bliżyn.

  23.Wydane są decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o uwarunkowaniach środowiskowych na realizację przedsięwzięcia na budowę wodociągu w Ubyszowie Żabowie. Po złożeniu projektu budowlanego przez projektanta i przekazaniu go Gminie przez Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Ubyszowie, wystąpimy o pozwolenie na budowę.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń dotyczących następujących spraw : w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r- 2 zarządzenia, zmiany zarządzenia Nr 75/2003 Wójta Gminy Bliżyn z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bliżynie – 2 zarządzenia, powołania Zastępcy Wójta, ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2007 roku zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i powołania Składu Komisji Konkursowej, umorzenia odsetek od zaległości z tytułu opłat za wodę.

  V. Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  27.04 udział w uroczystym dniu patrona Szkoły Podstawowej w Sorbinie,
  29.04. uczestnictwo w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Bliżynie,
  03.05. udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
  05.05. Wojewódzki Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych w Kostomłotach,
  07.05.-08.06. zwolnienie lekarskie – w tym czasie ustawowe zadania Wójta wypełniał Sekretarz Gminy Mariusz Walachnia pełniący funkcję Zastępcy Wójta.,
  12.05. udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Kierzu Niedźwiedzim
  16.05. uczestnictwo w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania w Czarnej koło Stąporkowa,
  18.05. koncert muzyki klasycznej w Szkole Podstawowej w Bliżynie,
  19.05. mecz piłkarski Rada Gminy - Sołtysi,
  26 –27.05. Mistrzostwa Polski w Kolarstwie „Masters” w Bliżynie,
  30.05. spotkanie z Powiatowym Komendantem Policji w UG Bliżyn,
  udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego OSP w Mostkach,
  31.05. złożenie fiszek dotyczących projektów inwestycyjnych Gminy Bliżyn w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach,
  01.06. uczestnictwo w międzynarodowej konferencji w Niewiadowie k. Tomaszowa Mazowieckiego
  02.06. wizyta w gminie Bliżyn delegacji samorządów Słowenii i Białorusi,
  03.06. uczestnictwo w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Bliżynie,
  06.06. udział w połączonym posiedzeniu gminnych i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego,
  12.06. posiedzenie związku międzygminnego „Utylizator”,
  13.06. podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącej dotacji na drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
  16.06. uczestnictwo w zakończeniu programu „Białe Portki ½” w Odrowążku, udział w festynie rodzinnym w Mroczkowie,
  18.06. spotkanie ze Starostą Skarżyskim oraz Powiatowym Komendantem Policji dot. partycypacji w kosztach opracowania projektu budowlanego nowego budynku komendy w Skarżysku-Kam.


  Data wprowadzenia: 2007-06-27 1257
  Data upublicznienia: 2007-06-27
  Art. czytany: 2104 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn