A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe Gminy Bliżyn za 2018 rok
» Sprawozdania za I kwartał 2019 r.
» Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 'Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych'
» Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018
» Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 - 2022
 • Nabór na wolne stanowiska
 • Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI

  I. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie,
  b)wykształcenie wyższe w dziedzinach związanych z ochroną środowiska lub administracyjne,
  c) znajomość regulacji ustawowych w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne,
  d) umiejętność obsługi komputera,
  e) pełna zdolność do czynności prawnych
  f) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

  II. Wymagania dodatkowe:
  a) doświadczenie lub staż zawodowy w wymaganych specjalnościach
  b) ukończone kursy i szkolenia związane z samorządem i administracją
  c)znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych
  d) referencje i opinie dotyczące przebiegu pracy zawodowej

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  Wykonywanie zadań gminy z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody, prawo wodne.

  IV. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny
  b)życiorys – curriculum vitae
  c) kwestionariusz osobowy
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  e) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom ukończenia studiów)
  f) dokumenty potwierdzające staż pracy
  g) inne dokumenty dotyczące kwalifikacji i umiejętności
  h) oświadczenie o stanie zdrowia
  i) oświadczenie o niekaralności

  Wymagane dokumenty należ składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą teczce lub kopercie z dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami”

  w terminie do dnia 31 maja 2011 roku do godz 1500 .


  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugblizyn.bip.doc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

  V. Informacja:
  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
  I – etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert
  II – etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
  Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
  Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy).
  Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, pracownik zostanie zatrudniony na czas określony lub nie określony.


  Bliżyn dnia 12.05.2011r.


  Data wprowadzenia: 2011-05-12 1241
  Data upublicznienia: 2011-05-12
  Art. czytany: 4297 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn