A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Budżet i finanse
Petycje
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Oferty inwestycyjne
Rewitalizacja
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
Akcje wyborcze
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Rejestr instytucji kultury
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - termomodernizacja budynków użyteczności publicznejw gminie Bliżyn
» Ogłoszenie o wynikach przetargu - Roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej
» WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2017
» Jak postępować w przypadku znalezienia martwego dzika?
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
 • Nabór na wolne stanowiska
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej

  Urząd Gminy w Bliżynie
  ul. Kościuszki 79a
  26-120 Bliżyn

  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
  podinspektor ds. księgowości budżetowej


  I. Wymagania niezbędne:
  1) wykształcenie wyższe ekonomiczne; specjalność rachunkowość lub finanse publiczne,
  2) umiejętność obsługi komputera,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  4) obywatelstwo polskie,
  5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
  6) znajomość ustaw i innych przepisów oraz umiejętność ich interpretacji min:
  a) kodeks postępowania administracyjnego,
  b) ustawa o rachunkowości,
  c) ustawa o finansach publicznych,
  d) ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
  e) ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  f) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  g) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
  h) rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
  i) rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  j) ustawy o samorządzie gminnym,
  k) ustawa o pracownikach samorządowych
  l) instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin,

  II. Wymagania dodatkowe (pożądane):
  1) doświadczenie w księgowości budżetowej z co najmniej 3 letnim stażem pracy,
  2) ukończone szkolenia i kursy związane z samorządem i administracją,
  3) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  4) znajomość programów biurowych Office: Word i Excel.

  III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie ich umorzenia oraz aktualizacji wyceny,
  b) prowadzenie księgi inwentarzowej zbiorczej dla pozostałych środków trwałych w podziale na miejsca użytkowania i osoby materialnie odpowiedzialne,
  c) prowadzenie inwentaryzacji na podstawie uwzględnienia sald dotyczących kontrahentów, weryfikacji stanów ewidencyjnych, dokonywanie wyceny środków majątkowych oraz rozliczanie inwentaryzacji i ustalanie różnic inwentaryzacyjnych na podstawie spisu z natury,
  d) prowadzenie kontroli legalności operacji i rzetelności dokumentów powodujących powstanie zobowiązań w zakresie wydatków z funduszu sołeckiego,
  e) sporządzanie wniosków o zwrot wydatków dotyczących funduszu sołeckiego,
  f) sporządzanie list płac wynagrodzeń dla pracowników urzędu, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia,
  g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń,
  h) prowadzenie w imieniu płatnika spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych do ustawy,
  g) obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, terminowe przekazywanie informacji podatkowych, dokonywanie rocznego obliczania podatku oraz współpraca z urzędami skarbowymi,
  h) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej w/w spraw.

  IV. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV)
  2) list motywacyjny
  3) dokument potwierdzający wykształcenie
  4) dokumenty potwierdzające staż pracy
  5) kwestionariusz osobowy
  6) oświadczenie o stanie zdrowia
  7) oświadczenie o niekaralności
  8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie
  9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.


  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub wysłać pocztą w teczce lub kopercie zaopatrzoną dopiskiem:

  „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej”
  w terminie do dnia 19 sierpnia 2011 roku do godz. 15oo (decyduje data wpływu do urzędu)

  Informacje dla kandydatów:
  *Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  *Etapy naboru:
  - ogłoszenie o naborze
  - składanie dokumentów aplikacyjnych
  - wstępna selekcja kandydatów (analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym)
  - końcowa selekcja kandydatów, indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy przeszli wstępną selekcję
  - sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru
  - podjęcie decyzji o zatrudnieniu
  - ogłoszenie wyników naboru
  *informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.ugblizyn.bip.doc.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bliżynie.


  Bliżyn dnia 3.08.2011r.


  Data wprowadzenia: 2011-08-03 1333
  Data upublicznienia: 2011-08-03
  Art. czytany: 4188 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn