A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe - Barbara Stachera - Sekretarz - stan na dzień 15.03.2019
» V sesja Rady Gminy Bliżyn - 14 marca 2019 r.
» Interpelacja Nr 21/2019 - Radna Małgorzata Zep
» Interpelacja Nr 20/2019 - Radny Krzysztof Olczyk
» Interpelacja Nr 19/2019 - Radna Aneta Smulczyńska
UCHWAŁA Nr X/62/2007 Rady Gminy w Bliżynie - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Z dnia: 25 października 2007 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz.1847) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, Nr 85, poz.727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199: z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217,poz. 1590, Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz.818) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

2. Targowiskiem, o którym mowa w ust.1 są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

§ 2.


1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości:
a/ przy sprzedaży z wozu konnego – od 1 wozu 8 zł
b/ przy sprzedaży z samochodu, platformy, przyczepy i samochodu osobowego 13 zł
c/ przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2 ton lub przyczepy ciągnikowej 16 zł
d/ przy sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 2 ton 18 zł
e/ przy sprzedaży z samochodu dostawczego powyżej 2 ton z przyczepą i meblowozu 19 zł
f/ przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza 6 zł
g/ przy sprzedaży z ziemi z 1 m ² 5 zł nie więcej niż 631,94 zł
h/ przy sprzedaży ze stoiska, budki przenośnej z 1 m² 6 zł nie więcej niż 631,94 zł.

2. Za sprzedaż z samochodu uważa się również sprzedaż prowadzoną przed samochodem, na szerokości nie większej niż szerokość samochodu, a w przypadku sprzedaży mebli na szerokości lub długości samochodu.

§ 3.


1. Ustala się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Ustala się inkasentów do pobierania opłaty targowej w osobach:
- Mucha Stanisław
- Bafian Michał

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % od sumy zainkasowanych kwot.

§ 4.


Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk inkasenta za otrzymaniem dowodu wpłaty.

§ 5.


Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6.


Traci moc uchwała Nr XVIII/227/2005 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 7.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bliżyn.

§ 8.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Leżańska


Data wprowadzenia: 2007-11-02 1009
Data upublicznienia: 2007-11-02
Art. czytany: 900 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1700
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1515
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn