A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Ogłoszenia
 • Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych

  Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Bliżyn oraz jej jednostek organizacyjnych.
  1. Przedmiotem zamówienia jest :
  „Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych”
  obejmujących miedzy innymi:
  1.1.Bieżąca obsługę bankową:
  Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego budżetu gminy oraz rachunków bieżących jednostek organizacyjnych gminy, rachunków pomocniczych i rachunków wydzielonych,
  a) realizację przelewów w formie elektronicznej
  b) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych,
  c) wydawanie codziennie wyciągów bankowych ,
  d) zapewnienie wpływu środków na rachunki bankowe wierzycieli w dniu złożenia dyspozycji (dotyczy dyspozycji złożonych do godz.13,00),
  e) wydawanie blankietów czeków gotówkowych.
  1.2.Pozostałe usługi bankowe:
  a) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
  b) wydawanie oświadczeń, zaświadczeń i opinii na żądanie Zamawiającego oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów podpisów itp.
  c) możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
  d) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych oparte na sumie średniomiesięcznej stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek i stałej marży banku,
  e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych
  1.3. Zapewnienie bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania w ilości terminali zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, bezpłatnego przeszkolenia pracowników oraz świadczenie serwisu oprogramowania.
  1.4. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
  1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej.
  a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M obliczoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania plus stała marżę banku ustaloną jednorazowo w wyniku negocjacji przed dniem zawarcia umowy o kredyt w rachunku bieżącym.
  2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Bliżyn
  a) Urząd Gminy w Bliżynie,
  b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
  c) Zespół Szkół w Bliżynie
  d) Szkoła Podstawowa w Mroczkowie
  e) Szkoła Podstawowa w Odrowążku
  3. Wykonawca nie posiadający siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn zobowiązany jest do podania kosztu codziennego jednokrotnego transportu gotówki wraz z konwojem z banku do siedziby Urzędu Gminy. Brak tej informacji skutkował będzie odrzuceniem oferty.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia obsługi za pośrednictwem innej instytucji finansowej.
  5. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 1 marca 2014 r. do dnia 28 lutego 2016 roku.
  6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
  a) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – formularz ofertowy,
  b) podpisany załącznik Nr 2
  c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
  7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 14 lutego 2014 r. do godz. 12,00 w Urzędzie Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, pok. 1 (sekretariat), w zamkniętej kopercie (opakowaniu).
  Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania „Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych”
  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia.

  Całość treści ogłoszenia w załączniku.


  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1416
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 1358 razy

  » Formularz ofertowy i oświadczenie - rozmiar: 17475 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Formularz ofertowy i oświadczenie - format pdf - rozmiar: 140200 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 22670 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zapytanie ofertowe - format pdf - rozmiar: 166432 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn