(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Urząd Gminy » Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG) (arch.)
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Bliżyn za rok 2022
» I N F O R M A C J A dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024 - 2027
» Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2022
» Wykaz wniosków o udostępnienie informacji publicznej - rok 2021
Ilość wiadomości z działu 'Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)': 1
Zadania Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy

1. Zadania ogólne:

1. Planowanie i programowanie zadań związanych z rozwojem regionalnym.

2. Koordynacja przepływu informacji, gromadzenie danych, przygotowywanie informacji zbiorczych Referatu.

3. Planowanie i programowanie zadań stymulujących rozwój Gminy oraz nadzorowanie procesu wdrażania programów i przedsięwzięć z tego zakresu.

4. Bieżące śledzenie możliwości pozyskiwania środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.

5. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych do zatwierdzenia przez Wójta lub osoby upoważnione.

6. Koordynacja sprawnej realizacji zamówień publicznych w Urzędzie.

7. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych.

8. Dokonywanie uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi na terenie Gminy w zakresie wspólnego korzystania z urządzeń i infrastruktury technicznej, jak również partycypacją w kosztach ich budowy i utrzymania.

9. Opracowywanie założeń, planowanie i organizacja zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i gaz na obszarze Gminy.

10. Opracowywanie materiałów zbiorczych zawierających dane dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego, planów inwestycyjnych, nieruchomości komunalnych i innych w celu pozyskania inwestorów krajowych i zagranicznych.

11. Utrzymanie stałego kontaktu z jednostkami samorządowymi i rządowymi w celu wymiany informacji, współpracy i pomocy we wdrażaniu zadań strategicznych Gminy.

12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych umożliwiających rozwój Gminy, w tym sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań we współpracy z właściwymi Referatami i stanowiskami.

2. W zakresie zadań związanych z inwestycjami i utrzymaniem infrastruktury

1. Zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.

2. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów w zakresie realizowanych inwestycji dla potrzeb komisji przetargowej.

3. Przygotowanie projektów umów z wykonawcami na roboty projektowe oraz na roboty budowlano-montażowe w uzgodnieniu radcą prawnym.

4. Organizowanie nadzoru nad zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi.

5. Dokonywanie końcowego rozliczenia inwestycji i remontów, w tym również inwestycji wykonywanych z udziałem mieszkańców.

6. Podejmowanie działań w zakresie przygotowania terenów pod budownictwo, poprzez uzbrojenie ich w infrastrukturę techniczną.

7. Dokonywanie końcowego rozliczenia remontów.

8. Organizowanie, koordynowanie i kontrola wszelkich prac związanych z utrzymaniem zasobów komunalnych w zakresie dróg gminnych, placów, urządzeń drogowych i innych wg kompetencji wynikających z innych przepisów.

9. Zarządzanie siecią dróg gminnych i dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy oraz współpraca z zarządcami innych dróg.

10. Wnioskowanie o rozwiązania komunikacyjne uwzględniające potrzeby mieszkańców.

11. Planowanie rocznego zakresu – w ujęciu finansowym i rzeczowym – utrzymania porządku i czystości w Gminie.

12. Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych.

13. Koordynowanie pracy jednostek świadczących usługi w zakresie dostawy wody, gazownictwa i energetyki, oraz gospodarki odpadami stałymi.

14. Przygotowanie i nadzór nad robotami publicznymi.

3. W zakresie zadań związanych z gospodarką przestrzenną i nieruchomościami:

1. Kształtowanie polityki przestrzennej w oparciu o zasady określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Występowanie ze stosownymi wnioskami w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3. Dokonywanie okresowych ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.

4. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w drodze decyzji na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu uzgodnień i opinii wymaganych ustawą i przepisami szczególnymi.

6. Prowadzenie rozszerzonego postępowania z wniosków o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawie inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska naturalnego.

7. Prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w sołectwach.

8. Prowadzenie procedury nadawania nazw nowopowstającym ulicom, placom, ich zmian – przygotowywanie projektów uchwał Rady w tej sprawie.

9. Prowadzenie postępowania w zakresie zatwierdzania podziałów i rozgraniczania nieruchomości.

10. Regulacja stanu prawnego nieruchomości pozostających we władaniu Gminy, a w szczególności komunalizacja mienia.

11. Załatwianie formalności prawnych związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości.

12. Wnioskowanie w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy pod drogi i ulice.

13. Wnioskowanie w sprawach zamiany nieruchomości.

14. Załatwianie spraw związanych z administrowaniem lokalami komunalnymi.

15. Wnioskowanie w sprawie ustalania i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę bądź najem składników mienia komunalnego.

4. W zakresie gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska.

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.

2. Wnioskowanie w sprawie wykonania koniecznych remontów i modernizacji składników mienia komunalnego pozostających w zasobach.

3. Eksploatacja gminnych urządzeń komunalnych.

4. Monitorowanie i nadzór nad zaspokajaniem potrzeb mieszkańców z zakresu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

5. Analiza potrzeb z zakresu transportu zbiorowego.

6. Koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

7. Wyznaczanie celów i zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

8. Wykonywanie zadań Gminy wynikających z ustawy o odpadach oraz prawa wodnego.

9. Wnioskowanie do Wójta o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz przeprowadzanie stosownych kontroli.

10. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i prawa łowieckiego.

11. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz naliczanie i pobieranie opłat za zezwolenia na ich usuwanie.


Data wprowadzenia: 2004-01-08 1120
Data upublicznienia:
Art. czytany: 10595 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości normalne
Podkategoria:
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referat Organizacyjno-Społeczny (ORS)
Referat Finansowo-Budżetowy (FNB)
Referat Infrastruktury Technicznej (RIT)
Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości, Dróg i Ochrony Środowiska -PNO
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Samodzielne Stanowiska
Wykazy
Kontrola zarządcza
Wnioski o informację publiczną wraz z odpowiedziami
Podkat. Archiwalne:
Referat Rozwoju Strategicznego Gminy (RSG)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych (PON)
Ostat. 10 wiadomości z archiwum:

» Zadania Referatu Rozwoju Strategicznego Gminy
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn