(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

0
§ 401. Zasady postępowania w indywidualnych sprawach obywateli oraz terminy załatwiania tych spraw regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisy szczególne.2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się wyłącznie przepisami prawa.3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw obywateli ponoszą Kierownicy Referatów oraz pracownicy zgodnie z zakresem czynności.4. Koordynacja i kontrola działania komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg i wniosków należy do Sekretarza.5. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

1. Udzielania informacji, wyjaśniania treści obowiązujących przepisów prawnych i udostępniania akt sprawy stronom postępowania.

2. Rozpatrzenia sprawy interesanta na jednym stanowisku pracy, załatwiając wszystkie formalności z innymi stanowiskami, celem ostatecznego i terminowego załatwienia wniesionej sprawy.

3. Załatwianie spraw obywateli bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości na miejscu lub określenia terminu załatwienia sprawy, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

4. Informowanie zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy w każdym etapie postępowania.

5. Powiadamianie zainteresowanych o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy, jeżeli zajdzie taka konieczność.

6. Informowanie stron o przysługujących im środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.§ 411. Organizację, zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.2. Sprawy wniesione do Urzędu przez obywateli są kwalifikowane, ewidencjonowane i archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt według następujących zasad:

1. Korespondencja wpływająca do Urzędu jest niezwłocznie rejestrowana, przez co rozumie się:

a) nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie (w przypadku koperty nie podlegającej otwarciu),

b) wpisanie do rejestru pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do pieczęci wpływu korespondencji.

2. Z korespondencją wpływającą do Urzędu niezwłocznie zapoznaje się Sekretarz i kieruje ją na stanowiska merytoryczne.

3. Pracownik wykonujący czynności kancelaryjne jest odpowiedzialny za uzupełnienie rejestru symbolami adresata i niezwłoczne kierowanie zadekretowanej korespondencji do właściwego adresata.

4. Korespondencja do Rady Gminy przyjmowana jest do odrębnego rejestru i przekazywana bezpośrednio Przewodniczącemu Rady.§ 421. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczonym dniu tygodnia w określonych godzinach.2. Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów oraz pracownicy przyjmują interesantów w każdym dniu tygodnia w godzinach pracy Urzędu.Data wprowadzenia: 2004-01-12 1022
Data upublicznienia: 2004-01-12
Art. czytany: 7473 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn