(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» P r o t o k ó ł Nr II/2024 z II sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 17 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Obwieszczenie SKO.OŚ-60/1943/39/2024 z dnia 22.04.2024 r.
» Interpelacja nr 1/2024 - radny Radosław Bułka
» Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach
» Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego
 • Ogłoszenia
 • Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

  Wójt Gminy Bliżyn
  ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:


  1) Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Bliżynie ul. Piaskowa 6
  2) Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczkowie, Mroczków 25
  3) Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Odrowążku, Odrowążek 1

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 3 ust. 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021r. poz. 1449).
  2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1428 ) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierającej w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na kierowniczym stanowisku – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021, poz. 289 z późn. zm.),
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021r, poz. 1633), w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r,
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2021, poz. 1762) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  3. Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79a – sekretariat (I piętro) bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora (podać nazwę i adres szkoły, której konkurs dotyczy)” w terminie do dnia 25 maja 2022r. do godz. 15.00 decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Bliżyn.
  4. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę „potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

  Konkursy przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Bliżyn.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
  powiadomieni indywidualnie.  Data wprowadzenia: 2022-05-11 0829
  Data upublicznienia: 2022-05-11
  Art. czytany: 1296 razy

  » Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej - rozmiar: 652034 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn