(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Informacje szczegółowe p. 14 tel. 41 2541104 wew. 40

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o podział nieruchomości.
2. Aktualny (maks. 3 miesiące) oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi lub oświadczenie o aktualności wpisów w KW.
3. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce mapy zasadniczej (3 egz. – 1 oryginał + 2 kopie– ilość kopii zwiększa się wraz z liczbą wnioskodawców, każdy wnioskodawca winien otrzymać jako załącznik do postanowienia kopię wstępnego projektu podziału), mapa zasadnicza do zakupienia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam.
4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu przebiegającego przez budynek.
6. Aktualny odpis z KRS – w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna.
7. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
8. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
9. Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości.
10. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
11. Wykaz zmian gruntowych.
12. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
13. Mapa z projektem podziału.
UWAGA: Załączniki nr 9 do 13 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie)

OPŁATY
Na etapie Wniosku o zaopiniowanie podziału nie wnosi się opłat. Pozyskanie dokumentów dołączanych do wniosku mogą wymagać opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
3. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.


PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Data wprowadzenia: 2016-02-05 1400
Data upublicznienia: 2016-02-05
Art. czytany: 2901 razy

» Wniosek_wstępny projekt podziału doc - rozmiar: 18243 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Wniosek_wstępny projekt podziału pdf - rozmiar: 248046 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
Rejestr zmian:
2020-08-19
1. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Maciej Janus

2016-02-05
2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Maciej Janus
3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Maciej Janus
4. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Maciej Janus
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn