A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
Oświadczenia majątkowe
Informator Samorządowy
WYBORY
Informacje statystyczne
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa systemu do głosowania
» Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów, wskaźniku zwiększającym w Gminie Bliżyn na rok 2019
» Uchwała budżetowa na rok 2019 oraz WPF
» Oświadczenia majątkowe radnych - stan na dzień ślubowania - tj. 22 listopada 2018 r.
» III sesja Rady Gminy Bliżyn - 28 grudnia 2018 r.
 • Wójt Gminy
 • Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie
 • Sprawozdania z działalności Wójta - rok 2007
 • SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA MIĘDZY SESJAMI W OKRESIE OD 26.10.2007 r. DO 19.12.2007 r.

  Pani Przewodnicząca !
  Panie, Panowie Radni !
  Szanowni Państwo !

  Na dzisiejszej sesji przedstawiam Państwu sprawozdanie z mojej działalności w okresie między sesjami tj. od 26 października 2007 r. do 19 grudnia 2007 r. W okresie sprawozdawczym dominowała tematyka związana z następującymi sprawami :

  I. Sprawy dotyczące budżetu gminy.

  W okresie od 24 października 2007 roku w zakresie spraw finansowych wydane zostały cztery zarządzenia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok :
  1) Zwiększony został budżet gminy o przyznane dotacje celowe w wysokości 41.237zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych w wysokości 2.812 zł,
  - na dofinansowanie zakupu i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego w wysokości 12.000 zł,
  - na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 1.543 zł,
  - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 22.082zł ,
  - na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w wysokości 2.800 zł.
  Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w wyniku przeprowadzonej analizy budżetu zmniejszone zostały dotacje celowe dla działu 852 – Pomoc społeczna tj: o kwotę 4.500zł przyznane na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, o kwotę 500.000zł przyznane na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz o kwotę 7.000zł przyznaną na wypłatę zasiłków.
  Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego przyznana została kwota dotacji celowej w wysokości 9.995zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

  2) W zakresie wydatków budżetowych zwiększony został plan o kwoty przyznanych dotacji oraz dokonano następujących zmian między rozdziałami i paragrafami:
  - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększony został plan o kwotę 1.543 zł z dotacji celowej w celu zwrotu podatku akcyzowego dla uprawnionych rolników z terenu gminy,
  - w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przeniesienia kwoty 5.500 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii zużywanej do produkcji wody,
  - w dziale 600 - Transport i łączność przeniesienia kwoty 144 zł dokonano w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży roboczej oraz zabezpieczenia planu pochodnych od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. W zakresie pozostałej działalności dokonano przesunięcia środków w wysokości 3.005 zł zabezpieczonych na zakupy materiałów a przeznaczonych na wykonanie remontów peronów przystankowych na terenie gminy
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 700 zł zabezpieczono we właściwej podziałce klasyfikacji na zakup wody wykorzystywanej przez mieszkańców wspólnot mieszkaniowych,
  - w dziale 710 - Działalność usługowa w zakresie finansowania planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 300 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego, natomiast z rezerwy budżetowej ogólnej zwiększono zaplanowane środki na utrzymanie cmentarza wojennego o kwotę 2.200 zł w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu ogrodzenia,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększone zostały wydatki o kwotę 2.812zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, z rezerwy ogólnej zwiększono o kwotę 2.290zł na wypłatę wynagrodzeń za dostarczanie ogłoszeń do mieszkańców gminy dotyczących zmiany gospodarki odpadami oraz dokonano przeniesienia kwoty 300 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę delegacji dla radnych gminy. Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę 10.000zł planu zabezpieczonego na finansowanie kosztów Rady Gminy przeznaczając je na zakup komputera na stanowisko Inspektora ds. Rady gminy oraz zakup papieru do urządzeń kserograficznych.

  W zakresie utrzymania Urzędu Gminy powstałe oszczędności z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5.000zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zawartymi umowami zlecenia. Z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano zwiększenia rozdziału – Różna działalność o kwotę 7.320zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu związanego z informatyzacją i przygotowaniem gminy do wdrażania kolejnego etapu „społeczeństwa informatycznego”,
  - w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono wydatki o kwotę 9.995zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 21 października 2007r. Dokonano również przeniesienia kwoty 30 zł na uzupełnienie planu składek ubezpieczeniowych od umów zlecenia związanych z wyborami,
  - w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszone zostały o kwotę 1.500 zł środki zabezpieczone na koszty zaciągnięcia kredytów planowanych w roku bieżącym a zwiększony plan środków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w roku ubiegłym,
  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesień środków zgodnie ze złożonymi wnioskami dyrektorów szkół tj.,
  - w Szkole Podstawowej w Odrowążku powstałe oszczędności w kwocie 28.900zł przeniesiono w celu zabezpieczenia planu na zakup gazu i uzupełnienie zbiorników kotłowni szkolnej, na zakupu sprzętu sportowego do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej i opłacenie usługi związanej z założeniem internetu w pracowni komputerowej i sekretariacie, a także na szkolenie koordynatora szkolnego do spraw bezpieczeństwa,
  - w Szkole Podstawowej w Bliżynie powstałe oszczędności w wysokości 13.972zł przeznaczono na zakup książek w związku z wprowadzeniem nowego wykazu lektur szkolnych oraz na usługi telekomunikacyjne w oddziałach przedszkolnych, na zakup mebli szkolnych, wykonanie remontów sprzętu, na wymianę okien oraz dofinansowanie kosztów instalacji monitoringu na terenie szkoły. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych z dotacji celowej o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego,
  - w planie finansowym Gimnazjum przewidywane oszczędności środków w kwocie 19.075zł przeniesione zostały na dopłaty do studiów w zakresie dokształcania kadr, na zakup mebli szkolnych oraz wyposażenia w celu przygotowania placówki na uroczystości nadania imienia szkole,
  - w Szkole Podstawowej w Mroczkowie oszczędności w wysokości 17.410zł przeznaczono na zakup ławek i krzeseł dla klasy I,. na malowanie sali gimnastycznej po wymianie parkietu, na zakup materiałów do dokończenia remontu ogrodzenia szkoły, zakup piecyka gazowego oraz malowanie sali gimnastycznej,
  - w Szkole Podstawowej w Sorbinie dokonano przeniesienia przewidywanych oszczędności w wysokości 10.800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie pomieszczeń dla funkcjonowania Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w związku z przystąpieniem szkoły do programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  - w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwiększenia planu wydatków na poszczególne szkoły w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup książek o kwotę 2.800 zł oraz dotacji na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 22.082 zł.
  - w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 4.500 zł w związku z korektą podziału dotacji celowej, dokonano zmniejszenia środków zabezpieczonych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz ich obsługę przez GOPS w wysokości 500.000 zł oraz środków zabezpieczonych na wypłaty świadczeń socjalnych finansowanych z budżetu państwa w wysokości 7.000zł,
  - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oszczędności w zakupie usług w wysokości 345zł przeznaczono na zakup gazu zużywanego do przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej przy Gimnazjum,
  - w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury zwiększono o kwotę 8.000zł z przeznaczeniem na organizację II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej oraz zakup mikrofonów.
  - Dokonano również przeniesienia kwoty 9.115 zł na zakup usług w związku ze zmianą formy dofinansowania remontu kościółka św. Zofii w Bliżynie.

  Z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano zmniejszenia o kwotę 400zł z przeznaczeniem do działu 801 - Oświata i wychowanie w celu dofinansowania organizacji obchodów jubileuszu 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
  Z rezerwy budżetowej ogólnej dokonano zmniejszenia kwoty 694zł z przeznaczeniem do działu 851 – Ochrona zdrowia na usługi transportowe – przewóz kobiet z terenu gminy na badania profilaktyczne.

  II. Sprawy dotyczące oświaty.

  1. W dniu 08.12.07r zorganizowano wyjazd kobiet z terenu gminy Bliżyn do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na badania mammograficzne. Trwają zapisy na następny wyjazd.

  2. Przyznano stypendia socjalne za okres od września do grudnia 2007r. dla 428 uczniów z rodzin spełniających ustawowe kryterium dochodowe tj. dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351 zł. Świadczenia realizowane są w miesiącu grudniu.

  III. Sprawy dotyczące zadań remontowo – inwestycyjnych.

  1. Została zakończona realizacja odbudowy drogi gminnej Górki – Barwinek – Mroczków o dł. 300 mb w Górkach i I etapu odbudowy drogi gminnej Bugaj – Brzeście w Bugaju o dł. 200 m. Do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych zostało przesłąne rozliczenie końcowe otrzymanej dotacji. Został rozstrzygnięty przetarg na odbudowę drogi gminnej Bugaj – Brzeście w miejscowości Bugaj II etap. W dniu 05.11.2007 r. została zawarta umowa. Wykonawcą robót był „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska. Po zakończeniu robót zostało przygotowane rozliczenie końcowe inwestycji i również przesłane do Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie.

  2. Zrealizowane są projekty budowlane i techniczne na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości, Sorbin, (kierunek Odrowążek), osiedla mieszkaniowego w Sołtykowie,

  3. Wykonano dobudowę oświetlenia w Zagórzu.

  4. Wykonano dokumentację projektową na remont oświetlenia ul. Piaskowej i Szkolnej w Bliżynie,

  5. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Bliżyn, ul. Rudowskiego,

  6. Wykonano projekt budowlany na budowę wodociągu w Rędocinie.

  7. Trwa opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu Gostków – Górki – Barwinek i Górki przysiółek Olszyny – Podgórki, i Nowy Odrowążek. Wystąpiono o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia.

  8. Opracowano mapy do celów projektowych w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Zbrojów przysiółek „Łozik”.

  9. Realizowana jest przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wykonawcą robót jest Zakład Remontowy Budowlany ze Skarżyska – Kam.

  10. Rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na budowę wodociągu w Ubyszowie. Wykonawca robót Zakład Instalacji WODKAN przystąpił wykonania robót. Obecnie roboty są na ukończeniu.

  11. Rozpoczęto zimowe utrzymanie dróg.

  IV. Zarządzenia Wójta Gminy.

  W okresie sprawozdawczym wydałem 12 zarządzeń dotyczących następujących spraw : 4 zarządzenia dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2007r., w sprawie powołania Komisji do odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pod nazwą: odbudowa drogi gminnej nr 1 Bugaj – Brzeście w miejscowości Bugaj, dł. 200 m. w km 0+870 do 1+070 i dł. 250 m. w km 1+070 do 1+320 oraz drogi gminnej nr 9 Górki – Barwinek – Mroczków w miejscowości Górki o dł. 300 m w km 1+465 do 1+765, w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległości w opłacie naliczonego czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego Sołtyków 1/8, powołania Gminnej Komisji Konkursowej na Świąteczną Potrawę Regionalną, w sprawie przyjęcia Projektu Budżetu Gminy na 2008 r., powołania Zespołu ds. wdrażania i realizacji Programu Integracji Społecznej, w sprawie ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostawy wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłowych i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń.

  V. Harmonogram pracy Wójta pomiędzy sesjami.

  26.10. udział w zebraniu wiejskim sołectwa Wojtyniów oraz uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej w Odrowążku.
  26-27.10. uczestnictwo w koncertach w Kościele św. Ludwika w Bliżynie w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
  30.10. udział w walnym zebraniu Bliżyńskiego Stowarzyszenia Cyklistów.
  31.10. uczestnictwo w Powiatowej Radzie Zatrudnienia.
  01.11. kwestowanie na rzecz ratowania bliżyńskich zabytków na cmentarzu parafialnym w Bliżynie.
  07.11. udział w zebraniu założycielskim Lokalnej Grupy Działania „ U źródeł” w Modliszewicach.
  08.11. spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.
  09.11. uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości w Gimnazjum w Bliżynie.
  10.11. udział w uroczystościach z okazji 80-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku - Kam.
  11.11. uroczyste obchody Święta Niepodległości : msza święta w intencji ojczyzny w Bliżynie i w Sorbinie, złożenie wieńców pod pomnikiem.
  15.11. posiedzenie związku międzygminnego „Utylizator” w Skarżysku – Kam. oraz podpisanie umowy pomiędzy gminami i powiatem skarżyskim dotyczącej wspólnego pozyskiwania funduszy na informatyzację.
  17.11. udział w biesiadzie zespołów ludowych „Cecyliada” .
  19.11. spotkanie z Komendantem PSP –Sylwestrem Hamerą dotyczące wsparcia modernizacji Komendy w Skarżysku – Kam.
  21-23.11. udział w Seminarium w Mikołajkach pt. „Lokalne koalicje na rzecz aktywizacji zrównoważonej” organizowany przez Polski Komitet Pomocy Społecznej.
  27.11. udział w Konferencji w WDK Kielce dotyczącej Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (116 tys. euro)
  29-30.11. obowiązkowe szkolenie obronne dla organów samorządu terytorialnego.
  30.11. spotkanie z przedstawicielami handlowców z terenu gminy i policją dotyczące handlu obwoźnego.
  04.12. spotkanie z Dyrektorem Wodociągów Miejskich w Skarżysku – Kam. dotyczące monitoringu sieci.
  Narada roczna podsumowująca działalność straży pożarnych w 2007r.,
  spotkanie z Dyrektorem oddziału PZU dotyczącej bieżącej współpracy
  05.12. spotkanie samorządowców z nowopowołaną Wojewodą Świętokrzyską – Bożentyną Pałką – Korubą.
  06.12. podpisanie umowy w PFRON w Kielcach na realizację programu pilotażowego „Uczeń na wsi”, spotkanie zespołu roboczego dotyczące opracowania założeń do realizacji Programu Integracji Społecznej (89 tys.zł).
  11.12. podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację „małej” Odnowy Województwa Świętokrzyskiego (20 tys. zł dla OSP Bliżyn).
  12.12. spotkanie opłatkowe z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem.
  14.12. posiedzenie Zarządu Gminnego OSP Bliżynie oraz strażackie spotkanie opłatkowe.


  Data wprowadzenia: 2009-01-09 1413
  Data upublicznienia: 2009-01-09
  Art. czytany: 1535 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: adamgrzegorz@interia.pl
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1700
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1515
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego: 31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn