(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Interpelacja nr 245/2023 - Radny Krzysztof Jurek
A» OGŁOSZENIE
A» Informacja o wynikach konsultacji społecznych - 'Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030'
A» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
A» Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Ilość wiadomości z działu 'Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego': 1
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

1. Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona stanowi ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
2. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja publiczna:
1) udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bliżyn;
2) umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn lub udostępniona do publicznego wglądu w inny sposób;
3) przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
3. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej ponownie wykorzystujące informację zobowiązane są do:
1) informowania o źródle pozyskania danych w postaci przypisu o treści: „źródło: Urząd Gminy Bliżyn', z podaniem daty wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
2) w przypadku udostępniania innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnej pozyskanej formie;
3) zamieszczania w treści w formie cytatu z przypisem informującym o źródle pochodzenia, jeśli pozyskana informacja publiczna lub jej fragment mają stanowić część całości.
4. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o tym, kto i kiedy dokonał przetworzenia tej informacji.
5. Urząd Gminy Bliżyn nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące, a w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę oraz za informacje przetworzone lub pozyskane z innych źródeł.
6. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, na podmiot występujący o informację może zostać nałożona opłata.
7. Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłaty o której mowa w punkcie 6:
1) stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
2) materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym
w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
3) należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
8. Wykonanie zarządzania powierza się Sekretarzowi Gminy.
9. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wprowadzenia: 2020-10-02 1254
Data upublicznienia:
Art. czytany: 3067 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

A» Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn