(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Urząd Gminy
A DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
A Kontakt
A Jednostki organizacyjne
A Petycje
A Budżet i finanse
A Strategie i plany
A Nabór na wolne stanowiska
A Rewitalizacja
A Oferty inwestycyjne
A Przetargi
A Ogłoszenia
A INFORMACJE o kontrolach
A Oświadczenia majątkowe
A ZABYTKI
A WYBORY
A Informacje statystyczne
A SPORT
A Środowisko
A Rejestr instytucji kultury
A Informator Samorządowy
A Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
A Rejestry
A Plany przestrzennego zagospodarowania
A Instrukcja obsługi
A Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Uwaga! Ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
A» Przetarg nieograniczony: 'Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bliżyn oraz z Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
A» P r o t o k ó ł Nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 8 września 2022r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
A» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 22.09.2022 r.
A» Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, ...na rok 2022 - stan na dzień 31.08.2022
Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Informacje szczegółowe p. 14 tel. 41 2541104 wew. 40

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o podział nieruchomości.
2. Aktualny (maks. 3 miesiące) oryginał odpisu z księgi wieczystej lub inny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, np. akt własności ziemi lub oświadczenie o aktualności wpisów w KW.
3. Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej odbitce mapy zasadniczej (3 egz. – 1 oryginał + 2 kopie– ilość kopii zwiększa się wraz z liczbą wnioskodawców, każdy wnioskodawca winien otrzymać jako załącznik do postanowienia kopię wstępnego projektu podziału), mapa zasadnicza do zakupienia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kam.
4. Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy obowiązująca w dniu złożenia wniosku.
5. Rzuty poziome ścian-oddzieleń przeciwpożarowych lub opinia osoby posiadającej uprawnienia budowlane w przypadku podziału gruntu przebiegającego przez budynek.
6. Aktualny odpis z KRS – w przypadku, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna.
7. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków) i kopia mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi.
8. Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.
9. Pełnomocnictwo, w przypadku występowania w imieniu właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości.
10. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
11. Wykaz zmian gruntowych.
12. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
13. Mapa z projektem podziału.
UWAGA: Załączniki nr 9 do 13 dołącza się po uzyskaniu pozytywnej opinii (postanowienie)

OPŁATY
Na etapie Wniosku o zaopiniowanie podziału nie wnosi się opłat. Pozyskanie dokumentów dołączanych do wniosku mogą wymagać opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.
3. W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.


PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 65 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).


TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Bliżyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Data wprowadzenia: 2016-02-05 1400
Data upublicznienia: 2016-02-05
Art. czytany: 2899 razy

» Wniosek_wstępny projekt podziału doc - rozmiar: 18243 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Wniosek_wstępny projekt podziału pdf - rozmiar: 248046 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Maciej Janus
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn