(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja nr 245/2023 - Radny Krzysztof Jurek
» OGŁOSZENIE
» Informacja o wynikach konsultacji społecznych - 'Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030'
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.
» Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego
Ilość wiadomości strony głównej BIP: 42
Nazwa Urząd Gminy w Bliżynie
herb
Rodzaj jednostka samorządu terytorialnego
Adres ul. Kościuszki 79 A
Kod 26-120
Telefon (41) 2541104 2541172 2541243
Fax (41) 2541236
Obszar 140 km2
Liczba Mieszkańców 7886 (stan na 30 czerwca 2022 r.)
E-mail » [email protected]
www » www.blizyn.pl
www - bip » www.ugblizyn.bip.doc.pl
Wójt Gminy Bliżyn Mariusz Walachnia
Tel: (41) 2541168
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Krzepkowski
Tel: (41) 2541104 w. 36
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Sekretarz Gminy Michał Jędrys
Tel: (41) 2541800
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]
Skarbnik Gminy Beata Ozan
Tel: (41) 2541104 w. 34
Fax: (41) 2541236
e-mail: [email protected]

Tel:
Fax:
e-mail:

Tel:
Fax:
e-mail:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 01.02.2023 r.

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elek-troenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 134/3 i 38

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) zawiadamia się, że:
na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, z dnia 06.12.2022 r. uzupełnionego w dniu 09.01.2023 r. i w dniu 10.01.2023 r., w imieniu którego występuje Pan Marcin Rokita na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa O/KI.D-4.011.52.2023.PM z dnia 22.08.2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia drogowego nN 0,4kV na terenie części działek o nr ewid. 134/3 i 382, położonych w obrębie ewidencyjnym 15-Płaczków, gmina Bliżyn, w ramach inwestycji pn: „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK42 na terenie Rejonu Starachowice w woj. Świętokrzyskim z podziałem na 6 części”.
Informuje się o możliwości zapoznania się w Urzędzie Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A (pokój nr 14) z aktami sprawy oraz złożenia ewentualnych zastrzeżeń i wniosków, co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2000 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie uzna się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.02.2023 r.
Zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bliżynie, ul. Kościuszki 79A w terminie w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia tj. do dnia 22.02.2023 r.Wójt Gminy Bliżyn
Mariusz Walachnia


Data wprowadzenia: 2023-02-01 1002
Data upublicznienia:
Art. czytany: 81 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
Ogłoszenie o możliwości wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Bliżyn na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1812 ze zm.) ogłasza możliwość wniesienia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. „Przyroda Bliżyna i okolic- cykl rodzinnych wycieczek przyrodniczych.”
W dniu 27 stycznia 2023 r. do Urzędu Gminy Bliżyn wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyrodników Ostoja Płaczków-Piechotne 51A 26-120 Bliżyn na realizację zadania publicznego w zakresie: ekologia o ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i krajoznawstwo.
Ofertę zamieszcza się:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bliżyn
• na stronie internetowej Gminy Bliżyn: www.blizyn.pl
Uwagi dotyczące złożonej oferty realizacji zadania publicznego można składać pisemnie w terminie do dnia 06.02.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Uwagi należy zgłaszać na formularzu, który stanowi załącznik do Ogłoszenia w jeden z następujących sposobów:
• pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Bliżyn , ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn,
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected],
• osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bliżyn


Data wprowadzenia: 2023-01-30 1312
Data upublicznienia:
Art. czytany: 64 razy

» Formularz uwag (wersja edytowalna - docx) - rozmiar: 15111 bajtów
Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
» Formularz uwag - wersja pdf - rozmiar: 113294 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Oferta Stowarzyszenia Przyrodników OSTOJA - rozmiar: 2103452 bajtów
Typ pliku: application/pdf
» Ogłoszenie - rozmiar: 278264 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura
» Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bliżyn na lata 2023-2030”.
2023-01-18 0938
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii ...
» Ogłoszenie o sesji 16 stycznia 2023 r. o g. 15.00
2023-01-11 1131
Informuję, że w dniu 16 stycznia 2023r. o godz.1500 w świetli...
Pozostałe wiadomości:
» Rejestr aktów planowania przestrzennego
» INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO
» Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu sołectwa Brzeście, na obszarze Gminy Bliżyn
» OGŁOSZENIE STAROSTY SKARŻYSKIEGO o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 20.10.2022
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 29.08.2022 r.
» Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Obwieszczenie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 15 czerwca 2022 r.
» Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Płaczków
» Ogłoszenie o zebraniu wyborczym Sołectwa Górki
» Informacja o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bliżyn za 2021 rok
» Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r.
» Ogłoszenie - konkursy na stanowiska dyrektorów szkół
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 25.04.2022 r.
» Konsultacje społeczne - statuty sołectw Gminy Bliżyn - wersja z 29 marca 2022 r.
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Taryfy obowiązujące od 01.10.2021 - woda i ścieki - Gmina Bliżyn
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 16.09.2021 r.
» Kwalifikacja wojskowa – 2021r.
» Taryfy opłat za wodę i ścieki (ujęcie ze Skarżyska-Kamiennej)
» Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
» OGRANICZENIA W PRACY USC, EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH W DNIU 5.08.2021 r.
» OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
» Ogłoszenie o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego
» Zapytanie cenowe - Remont pomostów Kąpieliska Bliżyn
» STAWKI OPŁATY ZA ŚMIECI - ROK 2021
» STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2021 ROK
» Harmonogram odbioru odpadów - rok 2021
» .OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bliżyn z dnia 17.11.2020 r.
» KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZONEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU
» Uwaga!!! Zagrożenie ASF!!!
» Zatwierdzone taryfy wody oraz odprowadzania ścieków
» Zmiana rachunków bankowych
» OGŁOSZENIE W SPRAWIE OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
» Ogłoszenie o aktach prawa miejscowego
» Numer rachunku bankowego do zapłaty opłaty skarbowej wysyłanym poza granice Polski
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Bliżynie

czynny w godz.:
poniedziałek - piątek: 730 - 1530

Dowody osobiste

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności

godz. przyjęć
poniedziałek 745 - 1500
wtorek-piątek 745 - 1400

Kasa godziny otwarcia:

Poniedziałek830-1430
Wtorek800-1200
Środa800-1400
Czwartek800-1200
Piątek800-1200


adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
/1cqce463n2/skrytka

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat różnych
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego:
Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
Urząd Gminy Bliżyn
ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn