(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 1/2008

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 1/2008

  Zamawiający:
  Gmina Bliżyn
  26-120 Blizyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36
  www.ugblizyn.bip.doc.pl

  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

  Nazwa zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T Bliżyn – Ubyszów – Majdów w km 0+240 ¸ 1+008 dł. 768 mb – wykonanie chodnika dla pieszych wraz z przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Bliżyn w granicach istniejącego pasa drogowego

  Warunki uzyskania SIWZ:
  Strona internetowa Zamawiającego: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a - pokój Nr 6 w terminie do dnia otwarcia ofert.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T Bliżyn – Ubyszów – Majdów w km 0+240 ¸ 1+008 dł. 768 mb – wykonanie chodnika dla pieszych wraz z przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Bliżyn w granicach istniejącego pasa drogowego” polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia chodnika i drogi, podbudowy, nawierzchni robót wykończeniowych, elementów ulic, zatoki autobusowej i chodnika od przejścia kolejowego do ul. Zgodnej. Rozpoczęcie robót będzie mogło nastąpić zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót od dnia 01.04.2008 r.
  CPV: 45 00 00 00-7, 45 23 31 41-9, 45 10 00 00—8, 45 11 00 00–1, 45 23 31 20 – 6, 45 22 33 00-2, 45 23 32 20-7, 45 23 60 00-0, 45 23 32 22-1, 45 23 31 41-9

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Miejsce wykonania robót budowlanych: Bliżyn.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Termin realizacji zamówienia: do 31.07.2008 r.

  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
  w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na podstawie których należy złożyć wymagane dokumenty i oświadczenia.
  Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

  Wadium w kwocie 4 000 PLN należy wnieść w formie i terminie określonych w SIWZ.

  Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

  Składanie ofert:
  ofertę należy złożyć do dnia 02.04.2008 roku do godz. 8.45 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.04.2008r roku o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 2.

  Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na warunkach określonych w prawie zamówień publicznych.

  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

  Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

  Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pani Anna Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.03.2008 r. pod nr 51096-2008.


  Data wprowadzenia: 2008-03-12 1422
  Data upublicznienia: 2008-03-12
  Art. czytany: 4400 razy

  » Część rysunkowa - bez projektu zagospodarowania terenu - rozmiar: 7344807 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Informacja BIOS - rozmiar: 80506 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 122368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Opis do projektu wykonawczego - rozmiar: 64085 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opis zagospodarowania terenu - rozmiar: 43172 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Orientacja w terenie - rozmiar: 1159462 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Rys. 1 - projekt zagospodarowania terenu - rozmiar: 665605 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 148298 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SST - specyfikacja - rozmiar: 2461818 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawartość opracowania - rozmiar: 24068 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn