(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2008
 • Zadanie Nr 8/2008 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł

  Zadanie 8/08

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


  1.Przedmiot zamówienia
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.418.470zł na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
  1/ „Budowa wodociągu w Rędocinie” w kwocie 546.000zł,
  2/ „Przebudowa drogi powiatowej nr 0443 T Bliżyn-Ubyszów-Majdów w km 0+240-1+008 dł.768 mb – wykonanie chodnika dla pieszych wraz z przebudową istniejących zjazdów w miejscowości Bliżyn w granicach istniejącego pasa drogowego” w kwocie 238.770zł,
  3/ „Przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie” w kwocie 633.700zł.

  2. Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Bliżyn mająca siedzibę w Bliżynie przy ul. Kościuszki 79a
  Tel.041) 25 41 172, fax 25 41 236

  3.Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

  4. Adres strony internetowej: www.ugblizyn.bip.doc.pl

  5.Opis przedmiotu zamówienia:


  • Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 66130000-0.

  • Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze wskazówkami zawartymi w niniejszym dokumencie.

  • Wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach na poszczególne zadania inwestycyjne do dnia 30 grudnia 2008r.

  • Okres kredytowania :od dnia uruchomienia kredytu w miesiącu wrześniu 2008 r. do 28 lutego 2011 r.

  • Karencja w spłacie kapitału do 28 lutego 2009 roku,

  • Spłata kredytu w ratach i terminach:

   a/ w roku 2009 w następujących terminach do: 28 lutego – 168.470,00PLN, 30 maja, 30 sierpnia i 30 listopada – po 160.000,00 PLN

   b/ w roku 2010 w następujących terminach do: 28 lutego 30 maja – po 160.000,00, 30 sierpnia i 30 listopada – po 150.000,00 PLN,

   c/ w roku 2011 do 28 lutego – 150.000,00 PLN.

  • Oprocentowanie kredytu według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 12.09.2008r.

  • Spłata odsetek w okresach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca.

  • Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.

  • Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  • Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium „łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu”.

  • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

  • Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  6.Termin wykonania zamówienia:
  wymagany termin realizacji – do 30 grudnia 2006r.

  7. Warunki udziału w postępowaniu i opis dokonywania oceny:

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy PZP,

  • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia  8. Informacja na temat wadium:
  Nie jest wymagane.

  9. Kryteria oceny ofert i znaczenie:
  Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium – ceną 100%.

  10. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 16 września 2008r. do godz. 900 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bliżynie - pokój nr 1.

  11. Termin związania ofertą:
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  12. Określenie sposobu uzyskania SIWZ:
  SIWZ można uzyskać u Skarbnika Gminy, w siedzibie UG Bliżyn, pokój 4a.

  13. Zamawiający nie zamierza zawarcia umowy ramowej.

  14. Zamawiajacy nie zamierza ustanawiania dynamicznego systemu zakupów.

  15. Zamawiający nie zamierza dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  16. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie zamówień Publicznych w dniu 5 września 2008r. pod numerem 216158-2008

  Wójt Gminy Bliżyn
  Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2008-09-05 1504
  Data upublicznienia: 2008-09-05
  Art. czytany: 5119 razy

  » SIWZ - rozmiar: 69145 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik Nr 1 - rozmiar: 32824 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 23847 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 40639 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grzegorz Patura lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn