(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Taryfa obowiązuje od dnia 20.06.2024 r. - dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
» OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.
» Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
» P r o t o k ó ł Nr III/2024 z III sesji Rady Gminy Bliżyn, która odbyła się w dniu 28 maja 2024r. w świetlicy OSP w Bliżynie.
» Stan na dzień ślubowania 7 maja 2024 r.
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2011
 • Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie nr 1/2011

  Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z drogą gminną Bliżyn ul. Zgodna

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 1/2011
  Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z droga gminną Bliżyn ul. Zgodna

  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Bliżyn,
  ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn,
  woj. świętokrzyskie, powiat skarżyski
  tel. 41 2541172, faks 41 2541236.
  www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.
  Nazwa zamówienia: „Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z droga gminną Bliżyn ul. Zgodna”.
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przystosowanej do obciążenia ruchem kategorii KR 1 w miejscowości Gostków i Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z droga gminną Bliżyn ul. Zgodna. Długość zaprojektowanego odcinka wynosi 259,98 mb od km 0+255,00 do km 0+514,98. Budowa drogi polegać będzie na wykonaniu jezdni o szerokości nawierzchni 5,00 m i długości 259,98 m oraz wykonaniu poboczy obustronnych o szerokości 1,00 m umocnionych materiałem kamiennym grubości 8 cm zaklinowanym destruktem bitumicznym. Na nieruchomości przyległe do drogi wykonane mają być zjazdy w granicach linii rozgraniczających inwestycji. Zakres inwestycji obejmuje również wykonanie obustronnych rowów przy drodze oraz wykonanie przepustu pod koroną drogi Ø 60 z rur HDPE wraz z wykonaniem ścianek czołowych prefabrykowanych na wlocie i wylocie przepustu w km 0+483,63. Konieczna będzie również przebudowa obiektów budowlanych w postaci ogrodzeń działek. Szczegółowy zakres robót zawiera dołączona do SIWZ dokumentacja budowlana, specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót.
  Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o równoważnych nie gorszych parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych.
  Miejsce wykonywania robót budowlanych: obręb Gostków i Bliżyn gmina Bliżyn..
  Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2011r.
  Zamawiający nie będzie pobierał wadium..
  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1) Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  2) Wykonawca winien posiadać wiedzę i doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie i charakterze tj. budowę drogi o dł. min. 300 mb i wartości zbliżonej do wartości przedmiotu zamówienia. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończony. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  3) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
  1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2
  3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
  4) Inne dokumenty
  a) formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,
  b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SIWZ,
  c) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.
  d) dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  e) w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki oraz aktualne dokumenty, o których mowa wyżej w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 dotyczące wszystkich członków spółki,
  f) dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100%
  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  Zmiana umowy:
  Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:
  1) Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2) Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3) Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności kierownika budowy oraz osób posiadających wymagane uprawnienia w specjalności drogowej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4) Zmiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:
  a) wystąpienia klęski żywiołowej,
  b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,
  c) wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
  d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,
  e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
  f) konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmian, w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu),
  g) konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.
  5) Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie po-nosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.
  Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące podstawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
  W przypadku wystąpienia w/w przyczyn terminy mogą ulec zmianie w sposób umożliwiający należyte zakończenie wykonania inwestycji. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki okres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.
  6) Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
  c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie operacji lub wytycznych dotyczących realizacji operacji (inwestycji), Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bliżynie 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A (pokój nr 10).
  Termin składania ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia: 14.04.2011 roku do godziny 08:45, miejsce: w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Bliżynie 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A - pokój nr 1 (sekretariat).
  Termin związania ofertą: wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.
  Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
  Projekt pn. Budowa drogi gminnej Gostków w miejscowości Gostków i Bliżyn na odcinku od końca nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gostków do skrzyżowania z drogą gminną Bliżyn ul. Zgodna nie aplikuje o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.03.2011r. pod nr 102061 - 2011


  Data wprowadzenia: 2011-03-30 1448
  Data upublicznienia: 2011-03-30
  Art. czytany: 3746 razy

  » dokumentacja projektowa - rozmiar: 2760053 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Kosztorys ofertowy - rozmiar: 55296 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » SIWZ - rozmiar: 182272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - rozmiar: 1609232 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Stachoń
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Urząd Stanu Cywilnego
  Dowody osobiste
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn