(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt Gminy
Rada Gminy
Urząd Gminy
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Kontakt
Jednostki organizacyjne
Petycje
Budżet i finanse
Strategie i plany
Nabór na wolne stanowiska
Rewitalizacja
Oferty inwestycyjne
Przetargi
Ogłoszenia
INFORMACJE o kontrolach
Oświadczenia majątkowe
ZABYTKI
WYBORY
Informacje statystyczne
SPORT
Środowisko
Rejestr instytucji kultury
Informator Samorządowy
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)
Rejestry
Plany przestrzennego zagospodarowania
Instrukcja obsługi
Międzygminny Związek "Planowania Przestrzennego"
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o ofertach - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Zestawienie ofert - Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników (pracowników Urzędu Gminy Bliżyn i jednostek podległych) w zakresie cyberbezpieczeństwa (edukacja cyfrowa dla urzędników)
» Zestawienie ofert - Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Bliżyn wraz z usługami doradczymi
» Informacja o kwocie przeznaczonej na zadanie - Dostawa wyposażenia w ramach projektu 'Cyfrowa Gmina Bliżyn'
» Wyjaśnienia nr 6 do zadania Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „ Cyfrowa Gmina Bliżyn”
 • Przetargi
 • Przetargi - rok 2014
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 3/2014

  Oznakowanie odcinka „Piekielnego Szlaku” o długości ok. 27 km wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej w gminie Bliżyn

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 3/2014


  Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego


  SEKCJA I.: Zamawiający

  Gmina Bliżyn
  26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a
  woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski
  tel. (41) 25-41-172 fax (41) 25-41-236
  www.ugblizyn.bip.doc.pl  Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa


  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa zamówienia: Oznakowanie odcinka „Piekielnego Szlaku” o długości ok. 27 km wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej w gminie Bliżyn

  2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na oznakowaniu odcinka o dł ok. 27 km Piekielnego Szlaku wraz z budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej:
  1. Oznakowanie polegać będzie na:
  a) wykonaniu i montażu 15 sztuk słupków (rogaczy) z dwoma tabliczkami drogowskazowymi – przyjęto że w odległości średnio co 2 km należy zamontować drogowskaz z dwoma tablicami o wymiarach 15x45 cm (w dwóch kierunkach) w ilości 15 sztuk (zgodnie z rysunkami i opisem technicznym – KONKURS OTWARTY na opracowanie koncepcji modelowych elementów małej infrastruktury turystycznej przy PIEKIELNYM SZLAKU). Na każdym ze słupków powinno widnieć kolorowe logo PIEKIELNEGO SZLAKU.
  b) wykonanie i montaż 2 witaczy – markerów miejsca wg wzoru LGD – U ŹRÓDEŁ – przyjęto 2 witacze.
  c) wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapą turystyczną obszaru LGD – U źródeł w ilości 4 szt. (zgodnie z rysunkami i opisem technicznym – KONKURS OTWARTY na opracowanie koncepcji modelowych elementów małej infrastruktury turystycznej przy PIEKIELNYM SZLAKU). Zawartość tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym pamiętając o zastosowaniu logotypów (w załączeniu). Zamawiający we własnym zakresie umieści na tablicy informacyjnej mapę turystyczną obszaru LGD – u źródeł
  d) wykonanie i montaż tablic informacyjnych z siecią szlaków – w ilości 4 szt. (zgodnie z rysunkami i opisem technicznym – KONKURS OTWARTY na opracowanie koncepcji modelowych elementów małej infrastruktury turystycznej przy PIEKIELNYM SZLAKU). Zawartość tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym pamiętając o zastosowaniu logotypów (w załączeniu). Zamawiający we własnym zakresie umieści na tablicy mapę z siecią szlaków turystycznych.
  e) wykonanie i montaż tablic informacyjnych z informacją turystyczną – w ilości 4 szt. (zgodnie z rysunkami i opisem technicznym – KONKURS OTWARTY na opracowanie koncepcji modelowych elementów małej infrastruktury turystycznej przy PIEKIELNYM SZLAKU). Zawartość tablicy należy uzgodnić z Zamawiającym pamiętając o zastosowaniu logotypów (w załączeniu). Zamawiający we własnym zakresie umieści na tablicy informacje turystyczne.
  2. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej w miejscowości Jastrzębia na działce o nr ewid. gr. 180 obręb Jastrzębia. Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej infrastruktury turystycznej służących codziennej rekreacji. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: kosz na śmieci szt.2, ława bez oparcia – szt. 14, ława z oparciem – szt. 2, krąg ogniskowy szt. 1. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń. Roboty budowlane będą obejmowały również budowę altany o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dachem czterospadowym krytym gontem, altana posadowiona na stopach żelbetowych 1,00 m p.p.t. W altanie wykonanie grilla z cegły z zastosowaniem okładziny z granitu.
  3. . Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej w miejscowości Sobótka na działkach o nr ewid. gr. 76, 77 obręb Sobótka. Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: kosz na śmieci szt. 2, stół szt. 6, ława bez oparcia szt. 14, ława z oparciem szt. 2, krąg ogniskowy szt. 1. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń, niwelacje terenu, humusowanie oraz obsianie trawą. Roboty budowlane będą obejmowały również budowę altany o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dachem czterospadowym krytym gontem, altana posadowiona na stopach żelbetowych 1,00 m p.p.t. W altanie wykonanie grilla z cegły z zastosowaniem okładziny z granitu.
  4. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej w miejscowości Kopcie na działce o nr ewid. gr. 182 obręb Kopcie. Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: kosz na śmieci szt. 1, ława bez oparcia szt. 2, deszczochron. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń.
  5. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej przy Bramie Piekielnej na działce nr ewid. gr. 1942 obręb Wołów. Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: ława bez oparcia szt. 2, deszczochron. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń.
  6. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej przy Piekle Dalejowskim na działce o nr ewid. gr. 1926 obręb Wołów. Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: ława bez oparcia szt. 2, deszczochron. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń.
  7. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym służącym rekreacji codziennej w miejscowości Płaczków na działce o nr ewid. gr. 11/1 obręb Płaczków Roboty budowlane będą obejmowały montaż obiektów małej architektury służących rekreacji codziennej. Przewiduje się montaż następujących urządzeń: kosz na śmieci szt. 1, ława bez oparcia szt. 2, zadaszony stół. Zakres robót obejmuje posadowienie typowych żelbetonowych fundamentów dla w.w urządzeń, montaż urządzeń.
  Ww. elementy należy wykonać w oparciu o technologie modelowych elementów małej infrastruktury turystycznej przy PIEKIELNYM SZLAKU zgodnie z koncepcją opracowaną w drodze konkursu otwartego. Każde z elementów szlaku turystycznego jak i miejsca powinno być oznaczone logiem PIEKIELNEGO SZLAKU ( w załączeniu) z polskim napisem.
  Szczegółowy zakres robót związanych z przedmiotem zamówienia zawiera dołączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja budowlana (projekt budowlany), specyfikacje techniczne i przedmiary robót.

  Uwaga: Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, nazwy i producenci materiałów i urządzeń to należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o podobnych nie gorszych parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych.
  Dokumentacja projektowa będąca załącznikiem do SIWZ jest dostępna w wersji elektronicznej, w formie odrębnych folderów i plików do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego.
  Wykonawca któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
  4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  5. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:
  45.00.00.00-7
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
  7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  8. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 30.09.2014 r.

  III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:
  1. Informacja na temat wadium:
  Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

  2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:
  Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji robót odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj.:
  Wykonawca winien wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł
  Spełnienie w/w warunków może być wykazane w jednym zrealizowanym zadaniu. Niedopuszczalne jest łączenie kilku zadań w celu spełnienia warunku. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
  Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
  Ocena spełnienia warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  4. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
  4.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
  Wykonawca winien wykazać, że zrealizował z należytą starannością w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie ogólnodostępnych placów zabaw. Minimalna wartość brutto każdej roboty musi wynosić nie mniej niż 80 000 zł. Spełnienie w/w warunków może być wykazane w jednym zrealizowanym zadaniu. Niedopuszczalne jest łączenie kilku zadań w celu spełnienia warunku. Za zamówienie wykonane z należytą starannością rozumie się takie zamówienie, w którym przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek ten może spełnić dowolny z Wykonawców występujących wspólnie lub może być spełniony łącznie. Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące wykonania w sposób należyty najważniejszych robót a w szczególności dotyczące w/w robót. Z dokumentów dołączonych do wykazu winno wynikać, że roboty wykazane w wykazie zostały wykonane w sposób należyty oraz wykazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.


  4.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy, należy przedłożyć:
  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
  aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w dziale III ust. 4 pkt. 4.2.

  4.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  4.3.1 dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  4.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowe.

  5. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu przez Zamawiającego:

  5.1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót, w formie Kosztorysu ofertowego – oryginały.
  5.2. Oświadczenie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ – oryginał.
  5.3. Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy – nie dotyczy pełnomocnictwa w zakresie oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.
  5.4. Pełnomocnictwo w przypadku oferty Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 4. SIWZ. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona notarialnie.
  5.5. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, gdy jest więcej niż jeden przedsiębiorca (wspólnik) w celu ustalenia uwarunkowań do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, należy do oferty załączyć kserokopię umowy spółki (dokument z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez umocowanego wspólnika. Warunek nie ma zastosowania w odniesieniu do spółek jawnych w przypadku załączenia do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru – Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli ujawniono w nim wspólników spółki, oraz sposób reprezentowania spółki (składania oświadczeń woli).
  5.6. Wykonawca, stosownie do zapisów rozdz. II ust. 4 SIWZ w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane równoważne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do kosztorysu ofertowego załącza opisy urządzeń technicznych i wyrobów równoważnych wraz z ich parametrami technicznymi przewidzianych do wbudowania (zamontowania) w ramach realizacji zamówienia odpowiadających, co najmniej wymaganiom techniczno – jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. Forma dokumentu oryginał.
  5.7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie to składa oddzielnie każdy Wykonawca występujący wspólnie.
  5.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że dany Wykonawca będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia.
  5.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  5.10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę konsorcjum.
  6. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
  3. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
  4. Zmiana umowy
  Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmiany:
  1. Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.
  2. Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.
  3. Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności kierownika budowy oraz osób posiadających wymagane uprawnienia w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.
  4. Zmiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:
  a) wystąpienia klęski żywiołowej,
  b) wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
  c) wystąpienia warunków atmosferycznych, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na termin realizacji zamówienia, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,
  d) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,
  e) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,
  f) konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmian, w szczególności konieczność realizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania inwestycyjnego),
  g) konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.
  5. Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:
  a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
  b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

  Wartość robót odpowiadających opisowi w kosztorysie ofertowym określana będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen rynkowych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą obowiązujące katalogi nakładów będące podstawą do sporządzania kalkulacji, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.
  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
  W przypadku wystąpienia w/w przyczyn terminy mogą ulec zmianie w sposób umożliwiający należyte zakończenie wykonania inwestycji. Termin będzie mógł zostać wydłużony o taki okres, o jaki roboty z powodu w/w przyczyn zostaną przerwane.

  6. Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:
  a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,
  b) zmiana obowiązującej stawki VAT.
  c) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu (inwestycji)

  Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.
  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

  5. Informacje administracyjne
  adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugblizyn.bip.doc.pl
  SIWZ można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79A, 26-120 Bliżyn

  6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  Ofertę należy złożyć do dnia 09.04.2014 r. do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 21 (piętro).

  7. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  8. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programów ze środków Unii Europejskiej:
  Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej,
  Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty,
  Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu,
  Inwestycja pn. „Oznakowanie odcinka „Piekielnego Szlaku” o długości ok. 27 km wraz z zaprojektowaniem i budową towarzyszącej małej infrastruktury turystycznej w gminie Bliżyn” aplikuje o dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
  Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone w całości lub części zamówienia.
  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu24.03.2014 pod numerem 62383-2014
  Wójt Gminy Bliżyn
  (-) Mariusz Walachnia


  Data wprowadzenia: 2014-03-24 1738
  Data upublicznienia: 2014-03-24
  Art. czytany: 3218 razy

  » elementy małej architektury - rozmiar: 1754914 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » logo Piekielnego Szlaku - rozmiar: 262656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » opisy do projektu - rozmiar: 748489 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » projekt zagospodarowania terenu - rozmiar: 871121 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » przedmiary - rozmiar: 366639 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - rozmiar: 297472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SST . - rozmiar: 550287 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » u źródeł koncepcja2 - rozmiar: 5382638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » u źródeł koncepcja3 - rozmiar: 2092434 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » u źródeł koncepcja4 - rozmiar: 2074630 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » u źródeł koncepcja5 - rozmiar: 2196366 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » u źródeł opis koncepcji - rozmiar: 81309 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » U źródeł - koncepcja1 - rozmiar: 4947614 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Renata Ślęzak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy w Bliżynie

  czynny w godz.:
  poniedziałek - piątek: 730 - 1530

  Dowody osobiste

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Urząd Stanu Cywilnego,
  Ewidencja Ludności

  godz. przyjęć
  poniedziałek 745 - 1500
  wtorek-piątek 745 - 1400

  Kasa godziny otwarcia:

  Poniedziałek830-1430
  Wtorek800-1200
  Środa800-1400
  Czwartek800-1200
  Piątek800-1200


  adres skrytki ESP na platformie ePUAP:
  /1cqce463n2/skrytka

  Dziennik Ustaw
  Monitor Polski

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat różnych
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego:
  Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci)
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn
  Urząd Gminy Bliżyn
  ul. Kościuszki 79A 26-120 Bliżyn
  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat różnych):
  31 8520 0007 2001 0010 5688 0001
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn

  Nr rachunku bankowego (Konto do opłat zagospodarowanie odpadami (śmieci))
  84 8520 0007 2004 0010 5688 0061
  Urząd Gminy Bliżyn BS Suchedniów o/Bliżyn